نیکوکاری بانک گردشگری

::: مشخصات صندوق نیکوکاری بانک گردشگری

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نیکوکاری بانک گردشگری

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق نیکوکاری بانک گردشگری