یکم نیکوکاری آگاه

::: مشخصات صندوق یکم نیکوکاری آگاه

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق یکم نیکوکاری آگاه

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق یکم نیکوکاری آگاه