امین سامان

::: مشخصات صندوق امین سامان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق امین سامان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق امین سامان