امين سامان

::: مشخصات صندوق امين سامان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق امين سامان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق امين سامان