نهال سرمایه ایرانیان

::: مشخصات صندوق نهال سرمایه ایرانیان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نهال سرمایه ایرانیان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق نهال سرمایه ایرانیان