نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نهال سرمایه ایرانیان
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق نهال سرمایه ایرانیان