نهال سرمايه ايرانيان

::: مشخصات صندوق نهال سرمايه ايرانيان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نهال سرمايه ايرانيان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق نهال سرمايه ايرانيان