قابل معامله ارمغان ایرانیان

::: مشخصات صندوق قابل معامله ارمغان ایرانیان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق قابل معامله ارمغان ایرانیان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق قابل معامله ارمغان ایرانیان