صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر

::: مشخصات صندوق صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر