گنجينه آرمان شهر

::: مشخصات صندوق گنجينه آرمان شهر

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق گنجينه آرمان شهر

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق گنجينه آرمان شهر