گنجينه زرين شهر

::: مشخصات صندوق گنجينه زرين شهر

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق گنجينه زرين شهر

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق گنجينه زرين شهر