ارزش آفرینان دی

::: مشخصات صندوق ارزش آفرینان دی

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق ارزش آفرینان دی

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق ارزش آفرینان دی