ارزش آفرينان دي

::: مشخصات صندوق ارزش آفرينان دي

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق ارزش آفرينان دي

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق ارزش آفرينان دي