ارمغان یکم ملل

::: مشخصات صندوق ارمغان یکم ملل

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق ارمغان یکم ملل

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق ارمغان یکم ملل