بانک گردشگری

::: مشخصات صندوق بانک گردشگری

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق بانک گردشگری

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق بانک گردشگری