بانك گردشگري

::: مشخصات صندوق بانك گردشگري

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق بانك گردشگري

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق بانك گردشگري