مشترک یکم سامان

::: مشخصات صندوق مشترک یکم سامان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک یکم سامان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترک یکم سامان