مشترك يكم سامان

::: مشخصات صندوق مشترك يكم سامان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك يكم سامان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك يكم سامان