نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک یکم سامان
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترک یکم سامان