بانک دی

::: مشخصات صندوق بانک دی

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق بانک دی

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق بانک دی