نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق بانک دی
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق بانک دی