بانك دي

::: مشخصات صندوق بانك دي

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق بانك دي

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق بانك دي