بین المللی مهرآفرین پارس

::: مشخصات صندوق بین المللی مهرآفرین پارس

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق بین المللی مهرآفرین پارس

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق بین المللی مهرآفرین پارس