آرمان کارآفرین

::: مشخصات صندوق آرمان کارآفرین

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق آرمان کارآفرین

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق آرمان کارآفرین