آرمان كارآفرين

::: مشخصات صندوق آرمان كارآفرين

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق آرمان كارآفرين

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق آرمان كارآفرين