کارگزاری پارسیان

::: مشخصات صندوق کارگزاری پارسیان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق کارگزاری پارسیان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق کارگزاری پارسیان