نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی