شاخصی کارآفرین

::: مشخصات صندوق شاخصی کارآفرین

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق شاخصی کارآفرین

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق شاخصی کارآفرین