شاخصي كارآفرين

::: مشخصات صندوق شاخصي كارآفرين

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق شاخصي كارآفرين

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق شاخصي كارآفرين