مشترک عقیق

::: مشخصات صندوق مشترک عقیق

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک عقیق

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترک عقیق