سینا

::: مشخصات صندوق سینا

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سینا

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق سینا