آپادانا

::: مشخصات صندوق آپادانا

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق آپادانا

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق آپادانا