صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

::: مشخصات صندوق صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت