فيروزه

::: مشخصات صندوق فيروزه

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق فيروزه

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق فيروزه