مشترک نقش جهان

::: مشخصات صندوق مشترک نقش جهان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک نقش جهان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترک نقش جهان