نقش جهان

::: مشخصات صندوق نقش جهان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نقش جهان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق نقش جهان