مشترک تدبیرگر سرمایه

::: مشخصات صندوق مشترک تدبیرگر سرمایه

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک تدبیرگر سرمایه

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترک تدبیرگر سرمایه