آشناي دي

::: مشخصات صندوق آشناي دي

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق آشناي دي

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق آشناي دي