آينده آشنا ايرانيان

::: مشخصات صندوق آينده آشنا ايرانيان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق آينده آشنا ايرانيان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق آينده آشنا ايرانيان