باران کارگزاری بانک کشاورزی

::: مشخصات صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی