باران كارگزاري بانك كشاورزي

::: مشخصات صندوق باران كارگزاري بانك كشاورزي

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق باران كارگزاري بانك كشاورزي

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق باران كارگزاري بانك كشاورزي