باران كشاورزي

::: مشخصات صندوق باران كشاورزي

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق باران كشاورزي

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق باران كشاورزي