مشترک نوین پایدار

::: مشخصات صندوق مشترک نوین پایدار

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک نوین پایدار

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترک نوین پایدار