مشترك نوين پايدار

::: مشخصات صندوق مشترك نوين پايدار

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك نوين پايدار

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك نوين پايدار