گنجینه بهمن

::: مشخصات صندوق گنجینه بهمن

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق گنجینه بهمن

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق گنجینه بهمن