مشترک بانک مسکن

::: مشخصات صندوق مشترک بانک مسکن

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک بانک مسکن

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترک بانک مسکن