مشترك بانك مسكن

::: مشخصات صندوق مشترك بانك مسكن

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك بانك مسكن

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك بانك مسكن