مشترك آتيه نوين

::: مشخصات صندوق  مشترك آتيه نوين

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق  مشترك آتيه نوين

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق  مشترك آتيه نوين