مشترک آتیه نوین

::: مشخصات صندوق  مشترک آتیه نوین

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق  مشترک آتیه نوین

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق  مشترک آتیه نوین