آتيه نوين

::: مشخصات صندوق آتيه نوين

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق آتيه نوين

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق آتيه نوين