نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق  مشترک آتیه نوین
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق  مشترک آتیه نوین