مشترک نواندیشان 

::: مشخصات صندوق مشترک نواندیشان 

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک نواندیشان 

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترک نواندیشان