نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک نواندیشان 
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترک نواندیشان