صندوق سرمايه‌گذاري مشترك ايساتيس پوياي يزد

::: مشخصات صندوق صندوق سرمايه‌گذاري مشترك ايساتيس پوياي يزد

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه‌گذاري مشترك ايساتيس پوياي يزد

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه‌گذاري مشترك ايساتيس پوياي يزد