مشترک فراز اندیش نوین

::: مشخصات صندوق مشترک فراز اندیش نوین

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک فراز اندیش نوین

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترک فراز اندیش نوین