نوين سامان

::: مشخصات صندوق نوين سامان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نوين سامان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق نوين سامان