نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک فراز اندیش نوین
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترک فراز اندیش نوین