مشترك فراز انديش نوين

::: مشخصات صندوق مشترك فراز انديش نوين

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك فراز انديش نوين

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك فراز انديش نوين