یکم اکسیر فارابی

::: مشخصات صندوق یکم اکسیر فارابی

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق یکم اکسیر فارابی

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق یکم اکسیر فارابی