يكم اكسير فارابي

::: مشخصات صندوق يكم اكسير فارابي

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق يكم اكسير فارابي

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق يكم اكسير فارابي