امين كارآفرين

::: مشخصات صندوق امين كارآفرين

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق امين كارآفرين

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق امين كارآفرين